Review: Jingjiao – Word&Way

JINGJIAO: The Earliest Christian Church in China. By Glen L. Thompson. Foreword by Samuel N. C. Lieu. Grand Rapids, MI: …